1. Groepsgegevens en afsprakenGroepsleden en bereikbaarheid:
Naamxxxxxxxxxx
Studentnummerxxx
E-mail adres
Telefoon (mobiel)xxx
Telefoon (vast)xxx
Bereikbaarheidxxx
Anna Talsma
1574079Altijd
Geert Kappé
1574978's avonds van 19:00 tot 22:00 uur, behalve dinsdag
Niels van Pelt
1572897Na 17:00u
Marco van Gijzen
1574429Overdag tussen 9:00 en 17:00 uur
's avonds tussen 20:00 uur en 23:00 uur
donderdagavond niet


Joke Alink
Docente

Afspraken omtrent onderlinge communicatie:
Via RSS Feeds worden de groepsleden geïnformeerd over alle wijzigingen op de wiki. Alle leden moeten zich wel afzonderlijk op deze feeds abonneren. Daarnaast zullen we veelal via e-mail communiceren en spreken we af minimaal 2 maal per week onze e-mail te checken. Voor dringende zaken zullen we telefonisch contact hebben. In het overzicht van de groepsleden is een kopje bereikbaarheid opgenomen zodat we te allen tijde kunnen zien wie, wanneer het best bereikbaar is.

Afspraken rond deeltaken en deadlines:
We hebben verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Een ieder zal zich maximaal inspannen om de deeltaken zo volledig mogelijk en op tijd af te ronden. Indien hij of zij vastloop zal de overige groepsleden om hulp worden gevraagd. Zo gauw duidelijk is dat een deadline niet gehaald kan worden zullen de overige groepsleden onmiddellijk worden geïnformeerd zodat nog naar een oplossing gezocht kan worden. Vooraf wordt een verdeling gemaakt v.w.b. de deeltaken. Mocht tijdens het proces blijken dat een deeltaak onevenredig groot is dan is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de deeltaak om dit in de groep te bespreken. Een herverdeling kan dan besproken worden. Het mag in geen geval aanleiding zijn om een deeltaak niet of niet op tijd af te hebben.

Hoe informeren wij de docente en wat verwachten wij van haar:
De docente heeft de inloggegevens van onze wiki. Zodoende kan zij zich te allen tijde op de hoogte stellen van onze vorderingen. Mochten er belangrijke zaken te bespreken zijn dan zullen wij dat voor, tijdens of na de les doen of via e-mail.
Wij verwachten van de docente in principe geen actieve houding maar ongevraagde feedback wordt gewaardeerd!

Mogelijk nuttige ervaringen, kennis en competenties:
Naam
Nuttige ervaring, kennis of competentie
Anna
Ik heb geen nuttige ervaringen of relevante kennis
Geert
Ik sta 2,5 maanden voor de klas op een havo/vwo school. Ik heb ook 22 jaar instructie gegeven aan volwassenen in de industrie.
Niels
Ik sta nu een aantal maanden voor de klas.
Marco
Ik sta nog niet voor de klas maar heb al wel veel ervaring met jeugd. Al 24 jaar geeft ik leiding aan zomerkampen met jeugd in verschillende categorieën variërend van 9 tot 15 jaar. Ook ben ik jeugdtrainer- en coach geweest bij voetbal en volleybal. Ik ben vader van drie kinderen (16, 12 en 1) en speel al jaren toneel. Al ruim 21 jaar ben ik werkzaam in de ICT branche en de laatste 6,5 jaar in ondersteuning van eindgebruikers waardoor ik onze groep op gebied van ICT goed kan ondersteunen.


2. Opdrachten, plan en achtergronden


De opdracht samengevat in een kernzin:
Door welke belangrijke leerpsychologen is het hedendaagse onderwijs gevormd en wat waren hun ideeën?

Hoofdvragen:
Wat zijn belangrijkste leertheoretische stromingen?
Wat zijn hun uitgangspunten? Hoe zijn deze onderzocht?
Wie zijn de grondleggers? Wie zijn de aanhangers?
Wie zijn de tegenstanders? Wat zijn hun argumenten?
Hoe zie je deze theorieën terug op scholen?

Onderzoeksvragen per leertheoretische stroming:
Wat is het?
Hoe is het gedefinieerd?
Wie is de grondlegger en wie zijn de aanhangers?
Waar wordt het toegepast?
Wie past het toe?

De fasen en de opdrachten in detail:


Onderdelen van het eindproduct:
Een wiki-site met de uitgewerkte hoofd- en deelvragen van de opdracht.
Een presentatie van het eindproduct.

Het eindproduct moet:
- theoretische diepgang hebben.
- voorbeelden bevatten uit het onderwijs, eigen ervaring en interviews met leerlingen over de theorie óf een analyse van lesmateriaal.
- een eigen visie bevatten met onderbouwing door de visie van deskundigen.
- origineel zijn.


3. Planning

We verdelen het onderzoeken van de leertheoretische stromingen en bijbehorende deskundigen als volgt:
Anna : behaviorisme
Geert : cognitivisme
Marco : constructivisme
Niels : Niels zal de inhoud van de pagina's m.b.t. de drie bestudeerde leertheoretische stromingen toetsen aan de criteria gesteld in de beoordelingstabel van het groepsproduct. Hij zal de auteurs daar feedback op geven en waar nodig en mogelijk helpen met meeschrijven aan de inhoud.

Maandag 23 november is het onderzoeken van de leertheoretische stromingen voor een goed deel gevorderd en op de wiki verwerkt. Maandag 30 november moet dit onderzoek zijn afgerond en de wiki zijn bijgewerkt.
Gaande het onderzoek zullen we elkaar feedback geven.

Op dit moment vinden wij het lastig om de gehele opdracht te overzien en spreken af dat we na 30 november evalueren waar we staan. Welke taken hebben we over het hoofd gezien, welke taken zijn erbij gekomen?
Vervolgens zullen we de taakverdeling heroverwegen en bijstellen.

Bij het procesverslag zullen we veel gebruik maken van de historie van de wiki. Als leidraad zullen het startdocument en eventueel bijgewerkte versies dienen.